O Nas

Raki przewodu pokarmowego należą do najczęściej występujących w Polsce nowotworów. Wyniki ich leczenia są niezadowalające, ponieważ zabiegi chirurgiczne dotyczą w znacznym odsetku chorych w zaawansowanej fazie choroby.

W ostatnich latach dokonał się znaczny postęp w zakresie poznania mechanizmów rozwoju tych raków. Opracowano ponadto nowe,  optymalne metod leczenia stanów przedrakowych i nowotworów złośliwych we wszystkich stadiach ich zaawansowania.

Jakkolwiek odsetek wyleczeń z raków przewodu pokarmowego w krajach rozwiniętych przekracza 50%, w Polsce dochodzi on zaledwie do 30%. Między innymi, w Polsce obserwujemy stały wzrost zapadalności na raka jelita grubego, zaś wskaźnik 5-letnich przeżyć wynosi ok. 25 % i jest jednym z najgorszych w Europie (dla porównania – Holandia – 60%).  Większość przypadków rozpoznanego raka jelita grubego jest zbyt zaawansowana, aby leczenie było w pełni skuteczne.

Wciąż borykamy się nie tylko z trudnościami finansowymi, ale także niedostateczną świadomością Polaków na temat tych chorób.  Niezwykle ważnym zadaniem  jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat  sposobów zapobiegania rozwojowi  raka, a zwłaszcza  przezwyciężenie obaw  poszczególnych osób przed badaniami i ukazanie szerokich możliwości leczenia stanów przedrakowych i raków przewodu pokarmowego. Istnieją wciąż niewykorzystane możliwości wciąż niekorzystnych statystyk w tej dziedzinie. Należą do nich:

  • Edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki, w tym właściwego stylu życia i diety, możliwości diagnostyki i leczenia stanów przedrakowych i raków przewodu pokarmowego
  • Ustawiczne szkolenie lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego
  • Organizowanie badań profilaktycznych, służących wczesnemu wykryciu i leczeniu raka
  • Działania zmierzające do poprawy wyposażenia jednostek diagnostyczno-leczniczych w niezbędny sprzęt medyczny służący diagnostyce i leczeniu tych raków
  • Prowadzenie badań naukowych służących poznaniu mechanizmów rozwoju raka oraz opracowania nowych metod diagnostycznych i leczniczych.

 

Takie m.in. cele stawia przed sobą Polskie Towarzystwo Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego

 

Szeroko rozumiany program profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego ma obejmować promocję tych zagadnień, także we współpracy z mediami. Edukacja może przebiegać w ramach organizowania, kursów, konferencji naukowych oraz  poprzez wydawanie czasopism i broszur przedstawiających szerokiemu ogółowi możliwości zapobiegania, diagnostyki i leczenia tych chorób . Pragniemy ponadto organizować badania profilaktyczne u osób podwyższonego ryzyka rozwoju raka przewodu pokarmowego. Wśród Członków Założycieli Towarzystwa znajdują się osoby o wieloletnim doświadczeniu i znacznych osiągnięciach w tej dziedzinie.

Członkiem naszego Towarzystwa może zostać każda osoba, legitymująca się dyplomem wyższej uczelni, pragnąca czynnie zaangażować się w przedstawioną w skrócie działalność.

Mamy zamiar przyczynić się w istotny sposób do polepszenia smutnych polskich statystyk zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego.